Jan Meeusen voorganger in de dienst van aanstaande zondag

Komende zondag, 5 februari, om 10 uur is de heer Jan Meeusen uit Goes voorganger in onze dienst. Jan Meeusen heeft een jarenlange ervaring als geestelijk verzorger in een ziekenhuis en was daar betrokken bij patientenbegeleiding, pastoraat en vieringen.
Bij het Centrum voor het Katholiek Vormingsonderwijs in het openbaar primair onderwijs is hij adviseur en geeft hij begeleiding aan docenten.
Het thema van de dienst is “Een weersproken teken”. Er wordt gelezen uit de Naardense Bijbel en wel uit Lucas 2. Daarin staat het verhaal van  de ouders van Jezus, die hem voor de eerste keer meenemen naar de tempel om hem  aan God op te dragen, zoals bij elk eerstgeboren Joods jongetje gebeurde. Daar ontmoeten ze de oude Simeon, die ook naar de tempel is gekomen….
Er is orgelmuziek van Heinrich Rinck, Frescobaldi en Pachelbel. Na afloop is er koffiedrinken en kan nagepraat worden over de dienst. Welkom!

afbeelding: schilderij van Guido da Siena, 13e eeuw. Voorkant liturgieblad

Zondag 30 oktober: dienst met Franck Ploum.Thema: : De schreeuw van de aarde.

Aanstaande zondag 30 oktober om 10 uur is Franck Ploum uit Breda voorganger in onze dienst. Het thema van de dienst ” De schreeuw van de aarde”, de titel van zijn onlangs verschenen boek.
Over dit thema zegt Franck Ploum:
In onze tijd kunnen we niet meer om het thema klimaat heen. Klimaat, of beter: klimaatcrisis, houdt ons bijna allemaal bezig. We maken ons zorgen over de toekomst van de generaties na ons. We beseffen meer en meer dat alles wat wij doen en laten gevolgen heeft voor onze leefomgeving, gevolgen die gedragen worden door wie na ons komen. Nodig is een radicaal andere omgang met onze leefomgeving. We kunnen en mogen ons niet langer heer en meester, bezitter en eigenaar voelen van de aarde, het land en de bronnen, we zijn geroepen de aarde te dienen en te beheren. Wij leven niet op deze aarde, wij zijn van de aarde. 

De theoloog Franck Ploum is voorganger van de Ekklesia Breda. Van zijn hand verschenen diverse publicaties, waaronder dus ” De schreeuw van de aarde”. Dit boek zal na de dienst verkrijgbaar zijn.

Kerkdienst komende zondag met ds. Gert Jan Smit

op foto: Jochen Klepper, dichter van lied 445

Komende zondag, 16 oktober om 10 uur is ds. Gert Jan Smit voorganger in onze dienst.
Waarover zal het dan gaan?

Onze actualiteit is dat vrede en veiligheid, welvaart en gezondheid onder grote druk staan, een situatie die we tot voor kort niet voor mogelijk hadden gehouden. ‘Het is allemaal niet vanzelfsprekend, het leven’ zegt Gert Jan Smit. Dat zal de invalshoek zijn van zijn overdenking, waarin hij onder meer stilstaat bij de situatie van de dissidenten in Rusland.
Zij hebben de moed om zich te verzetten tegen de duisternis van het regime, want duisternis kan niet anders dan gevolgd worden door het licht van de morgen. Lied 445 -dat we na de overdenking zullen zingen – verwoordt dit indringend. De tekst is van Jochen Klepper, de Duitse schrijver en dichter, die te maken kreeg met een ander regime, het nazi-regime. Hij trouwde een Joodse vrouw en toen deportatie dreigde, koos hij met zijn vrouw en dochter op 11 december 1942 vrijwillig voor de dood.
De lezing is uit Jona 2. Organist Bert Geleijnse zal aan begin en einde van de dienst muziek van Johann Pachelbel en Cesar Franck laten horen.

Bijeenkomst rond boek ‘Niet te geloven’

Op woensdag 9 november 2022 om 17 uur wordt de zgn. Rochus-bijeenkomst gehouden o.l.v. ds. Leuny de Kam. We lezen en bespreken het boek van Rochus Zuurmond ‘Niet te geloven’. Hierin neemt hij aan de hand van een geloofsbelijdenis alle ‘heilige huisjes’ onder de loep. Iedereen is van harte welkom. Er is soep, brood en gesprek volop aanwezig!

Rochus Zuurmond

Zondag 19 juni dienst met Marian Geurtsen

Op zondag 19 juni is de voorganger in onze dienst Marian Geurtsen. Het thema van de dienst is “Dans om de Wijsheid van God”

Marian zegt over dit thema ” In deze dienst gaan we nog even verder met de ontdekking van Pinksteren: nu wij vervuld zijn van de Geest, verkennen we wat het mysterie van God-in-drievoud betekent. In Spreuken 8 horen we hoe de Wijsheid betrokken is op God de Schepper vanaf het begin van de tijden. Wat heeft Vrouwe Wijsheid te maken met de toespraak die Johannes Jezus in de mond legt, over hoe de leerlingen met elkaar om moeten blijven gaan? We zingen,we luisteren, we verkennen de Wijsheid als bron van plezier.”

Over Marian Geurtsen
Van huis uit is Marian Geurtsen vertrouwd met de rijkdom van de katholieke traditie. Ze heeft theologie gestudeerd in Heerlen en Utrecht en heeft zich gespecialiseerd in liturgie en rituelen. Voor veel mensen is de christelijke traditie met daarin een schat aan wijsheid een gesloten kist met vreemde schatten die ze niet kunnen plaatsen. In dat verband zegt Marian “Mijn beroep is schatgraver. Mijn passie is het verborgen en vergeten schatten op te diepen en te bekijken hoe deze – afgestoft en in een nieuw raamwerk geplaatst – in de huidige tijd mensen kunnen helpen om hun eigen weg te vinden in het leven. Om zo steeds meer de mens te worden zoals God hen bedoeld heeft.” www.mariangeurtsen.nl

De dienst in de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat in Middelburg begint om 10 uur. Van harte welkom.

Zondag 15 mei: dienst met Marianne Zandbergen

Aanstaande zondag 15 mei zal Marianne Zandbergen in onze dienst voorgaan.
In haar werkzame leven was Marianne Zandbergen pastoraal werker en geestelijk verzorger in het Admiraal de Ruyterziekenhuis.
Het thema van de dienst is: Mijn naam is Haas … ik weet van niets. Daarover schrijft Marianne:
Op 5 mei 1945 werd Nederland bevrijd. Dat was niet voor iedere Nederlander een feest.
NSB’ers hadden ons land verraden en er waren vrouwen die een relatie gehad hadden met een Duitser. In de geschiedenisboekjes stond ongeveer 15 of 20 jaar later dat er geen ‘Bijltjesdag’ geweest was. Dat was zo te prijzen in het Nederlandse volk.
Alleen klopte die informatie niet helemaal. Er werd wel wraak genomen.”

Gelezen wordt het verhaal uit Johannes 8 over de vrouw, die op overspel betrapt was en daarvoor gestenigd moest worden volgens de schriftgeleerden. Jezus reageert echter anders..


Leden, vrienden en belangstellenden zijn op 15 mei om 10 uur van harte welkom in de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat in Middelburg

Zondag 3 april dienst met Marga Haas

Komende zondag om 10 uur is Marga Haas de voorganger in onze dienst. Zij is geestelijk verzorger in het hospice en publiciste. Ook geeft zij lezingen en leidt retraites rond mystiek en spiritualiteit.
Voor Marga vormen de preken en traktaten van Meester Eckhart, mysticus uit de dertiende eeuw, een bron van inspiratie.
In de dienst van a.s. zondag worden psalm 1 en een gedeelte uit Lucas 6 gelezen. Daarin gaat het over een boom, die je aan zijn vruchten kunt kennen. Het thema van de dienst is “Ik ben een boom”

Marga Haas gaat regelmatig in onze dienst voor, waarbij ze bijbelteksten vanuit een verrassende invalshoek benadert. Ongetwijfeld zal dat ook nu het geval zijn.
Alle liederen, die zondag worden gezongen, hebben betrekking op de boom als symbool van leven. Bert Geleijnse speelt orgelmuziek van Joh. Seb. Bach, Margreeth de Jong en César Franck.

Komende zondag: dienst met Janny Blankenstijn

Op zondag 20 maart is Janny Blankenstijn voorganger in onze dienst. Zij is theologe en als geestelijk verzorger werkzaam bij Gors, ’s Heeren Loo en Philadelphia in Zeeland.

In deze dienst zullen de gebeden en liederen gekleurd zijn door de situatie in Oekraïne en de roep om vrede voor de door oorlog zo geteisterde bevolking.
De overdenking gaat over het bijbelgedeelte Lukas 13: 1-9 met daarin het verhaal van de vijgenboom zonder vijgen.
Organist Bert Geleijnse speelt het koraalvoorspel Wenn wir in höchsten Nöten sein van Joh.Seb.Bach en verder verleent de zanggroep van de gemeente weer medewerking. De collecte is bestemd voor giro 555 t.b.v.Oekraïne. Na afloop is er ontmoeting bij de koffie in de gemeentekamer.

Komende zondag dienst rond Novalis met ds.Gert Jan Smit

Zondag 20 februari om 10 uur is ds. Gert Jan Smit uit Middelburg de voorganger in onze dienst.

Het wordt een bijzondere bijeenkomst, waarin aandacht wordt gegeven aan leven en denken van Novalis, alias Friedrich von Hardenberg (1772-1801).
Hij wordt beschouwd als de meest romantische en poëtische dichter van de Duitse Romantiek.

Zelf zegt Gert Jan Smit over de komende dienst:
“Novalis was een diep denker en een groot dichter. Iemand om niet te vergeten. De dienst van zondag is een korte kennismaking met zijn bewogen leven. Liefde voert daarin de boventoon. De grondtoon is het zoeken naar wijsheid, met hart en ziel.”

Over dat zoeken naar wijsheid zal de overdenking gaan, waarbij Job 28 gelezen wordt, een hoofdstuk met hetzelfde thema. We zingen samen met de eigen cantorij enkele liederen van Novalis uit het nieuwe liedboek. Organist Bert Geleijnse speelt muziek van drie componisten uit de Romantiek: César Franck, Frédéric Chopin en Felix Mendelssohn Bartholdy.

Zondag 5 december kerkdienst met ds.Marga Haas

Zondag 5 december om 10 uur is ds.Marga Haas de voorganger in onze dienst. De bijbellezingen zijn Handelingen 20:35 en Lukas 1:26-38.
Over haar overdenking zegt Marga Haas: “In de Bijbel staat ‘Het is zaliger te geven dan te ontvangen.’ Maar Maria, die de geboorte van Jezus aangekondigd krijgt, laat zien dat het misschien wel andersom is: het is zaliger te ontvangen dan te geven! In deze dienst verkennen we beide bewegingen kort.”
De overdenking is in drieën geknipt en omdat het nabespreken na de dienst vervalt, krijgt u na de eerste twee delen de gelegenheid om kort te reageren.

I.v.m.corona worden de liederen gezongen door twee gemeenteleden. Omdat de gemeente bescheiden in aantal is, is aanmelding vooraf niet nodig. Wel wordt u verzocht bij binnenkomst en verlaten van de kerk een mondkapje te dragen en 1,5 m afstand ten opzichte van elkaar te houden.