Gesprek over oude wijsheid en moderne wetenschap

Is de aloude spirituele wijsheid van stromingen als soefisme en advaita vedanta te verbinden met nieuwe inzichten uit de hersenwetenschap? Kan dat leiden tot een andere kijk op ons leven en de mensen om ons heen? De Middelburger Piet Beijer denkt van wel. Hij is te gast in het Gesprek op de Zondagmorgen, dat op 23 juni om 10 uur in de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg wordt gehouden. Zijn inleiding heeft daarbij als titel: ‘Zorg voor elkaar: oude wijsheid en moderne wetenschap geven een antwoord’.

Alles is een eenheid.
Twintig jaar geleden kwam Piet Beijer in aanraking met de Soefibeweging, een oude mystieke traditie binnen de Islam. Hij werd geboeid door de wereldbeschouwing van het soefisme en met name het idee van een bestaan-in-harmonie. Door gesprekken met anderen en het lezen van de nodige boeken verdiepte hij voortdurend zijn inzicht met name in het non-dualisme, zoals dat in de filosofische stroming Advaita naar voren komt.
In dit non-dualisme worden de grenzen en scheidingen tussen mij en de ander, lichaam en geest, de micro- en macrokosmos, subject en object, mens en God – beschouwd als aangeleerd en betrekkelijk. In wezen bestaan tegenstellingen niet en is alles een eenheid.
Dingen zijn – net als de polen van een magneet – nooit in conflict met elkaar. Dingen kunnen wel polen van elkaar zijn: het tegenovergestelde van elkaar.

Zorg en mededogen
Deze filosofie van het non-dualisme wordt ook ondersteund door nieuwe inzichten uit de hersenwetenschap. Piet Beijer verwijst daarbij onder meer naar het boek ‘Wij zijn ons brein’ van prof.dr Dick Swaab.
Beijer zal vertellen hoe het idee van non-dualisme hem helpt beter inzicht te krijgen in zichzelf en in mensen om hem heen, maar ook hoe het kan leiden tot meer zorg en mededogen voor elkaar.
Het Gesprek op Zondagmorgen wordt gehouden in de ontmoetingsruimte van de kerk, ingang Blindenhoek. Iedereen, die belangstelling heeft voor dit onderwerp is van harte welkom om te komen luisteren en mee te praten. De toegang is vrij.

Pinksteren kleurt rood op zondag 9 juni 10 uur in Doopsgezinde kerk M’burg

Predikant in de dienst op Pinksterzondag om 10 uur in onze kerk is dr. Egbert Rooze uit Antwerpen.Hij koos als thema: de kleur van Pinksteren is rood.
Egbert Rooze staat bekend om zijn verrassende benadering van bijbelteksten. Door gedegen bronnenonderzoek slaagt hij erin om de bijbelboeken te plaatsen in de politieke en maatschappelijke context van de tijd waarin zij zijn ontstaan.
Rooze (1948) werkte dertig jaar als predikant in België en Nederland en is docent Theologie bij leergangen en opleidingen in Nederland, België, Duitsland en Zuid-Afrika.
Hij promoveerde op het onderwerp ‘Geweld in het Oude testament’ en heeft diverse spraakmakende boeken over de evangeliën geschreven.

 

Marian Geurtsen over liefde in verwarring

‘ Liefde in tijden van verwarring’ is het thema van de ontmoetingsavond met theologe Marian Geurtsen op donderdag 16 mei om 19.30 u in de Doopsgezinde Kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg, ingang Blindenhoek. Marian Geurtsen zal ook voorgaan in de dienst op zondagmorgen 19 mei.
Dat menselijke liefde periodes van grote verwarring en onzekerheid kan kennen, weet Marian Geurtsen uit eigen ervaring. Haar wereld stond op zijn kop, toen haar man na 17 jaar huwelijk vertelde verder te willen leven als vrouw . Ondanks de zware tijd die ze beiden doormaakten, bleek hun liefde sterker en hield hun relatie stand.
Het heeft bij Marian bovendien tot een dieper inzicht in en beleving van de liefde geleid, ook van de manier waarop mensen in liefde kunnen groeien. Zelf spreekt ze graag van ‘liefde als een spirituele weg’ . Daarbij past ook dat je zekerheden op durft te geven en tot een onvoorwaardelijke acceptatie van anderen en anders-zijn mag komen. Ze wil daarover op 16 mei graag in gesprek met de aanwezigen.  Iedereen met belangstelling voor dit onderwerp is van harte welkom. De toegang is vrij.

Liturgie en rituelen
Marian Geurtsen  is van huis uit vertrouwd met de rijkdom van de katholieke traditie. Ze studeerde theologie in Heerlen en Utrecht, is geïnspireerd door de oecumenische vrouwenbeweging en heeft zich gespecialiseerd in liturgie en rituelen. Ook volgde ze opleidingen koordirectie en zang en verdiepte zich in christelijke meditatie. Als freelancer is ze beschikbaar voor cursuswerk en voor advies en projectontwikkeling op het gebied van liturgie, rituelen, christelijke tradities, zingeving en religie. Binnenkort hoopt ze te promoveren.

Hooglied
Ook in de dienst op zondagmorgen 19 mei in de Doopsgezinde kerk zal het thema ‘liefde centraal staan. Dan zal Marian Geurtsen spreken over het bijbelboek Hooglied.
Het Hooglied is een getuigenis van de liefde tussen twee personen, waarbij hunkering, verlangen en liefde – zowel de hartstochtelijke als de tere, kwetsbare kant ervan – een plaats hebben. De gezongen liederen en de gespeelde muziek zullen verwijzen naar dit bijzondere bijbelboek. De dienst begint om 10 uur. Ook nu is ieder van harte welkom.

Gesprek op de Zondagmorgen over een vitale revolutie

Op zondag  28 april om 10 uur is er weer een Gesprek op de Zondagmorgen in de gemeentekamer van de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg. Het thema is ditmaal “Een vitale revolutie” .Gedoeld wordt hierbij op het belangwekkende project van de gemeente Middelburg om de wijk Dauwendale te revitaliseren door het ombouwen van een stadswijk naar een dorpskern. Een project dat past in de tendens om weer te zoeken naar kleinschaligheid in het samenleven en -wonen.
Het gesprek zal worden ingeleid door de waarnemend project-begeleider Simon Jongepier. Iedereen die meer wil weten over deze belangrijke maatschappelijke ontwikkeling is van harte welkom.

Zingen uit het Liefste lied van overzee op 24 maart

De bekende theoloog, dichter en schrijver Sytze de Vries heeft de afgelopen jaren onder de titel HET LIEFSTE LIED VAN OVERZEE in 2 delen meer dan 120 vertalingen gemaakt van klassieke, bekende en ook nieuwe hymns uit de Engelse traditie.
Een selectie van deze liederen zal klinken op de zangmiddag op zondag 24 maart a.s. in de Doopgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg. Sytze de Vries zelf zal op deze middag de liederen introduceren en toelichten.

De zangmiddag wordt georganiseerd door de Nieuwe Kerkgemeente Middelburg en de Doopsgezinde Gemeente Walcheren. Hoewel de twee liedbundels al in 2015 zijn uitgegeven, zijn deze liederen binnen de Zeeuwse kerken nog weinig bekend. Daarom willen de beide gemeenten met deze zangmiddag deze waardevolle liederen meer onder de aandacht brengen. De kracht van de Engelse melodie, gecombineerd met poëzie in de moedertaal, nodigt namelijk uit tot enthousiast zingen.
De cantorij Hemelsbreed van de Nieuwe Kerkgemeente o.l.v. Christian Blaha zal medewerking verlenen. Organist is Bert Geleijnse.
In de koffiepauze is er gelegenheid om de liedbundels te kopen.
De zangmiddag begint om 14.30 u en wordt om 16.30 u afgesloten met een korte vesper, geleid door ds. Sytze de Vries. Ook dan zullen liederen uit ‘het liefste Lied van Overzee’ gezongen worden.
De toegang tot de zangmiddag is vrij, er is een collecte bij de uitgang ter dekking van de kosten.

Gesprek op de zondagmorgen met cineaste Fifi Visser

Op zondag 24 maart 2019 vindt weer het maandelijks Gesprek op de Zondagmorgen plaats in de gemeentekamer van de  Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat 62 te Middelburg,
Gesprekspartner is ditmaal
Fifi Visser. Zij werkt als filmmaakster in het filmatelier Haak & Visser te Middelburg en is vrijwilligster bij vluchtelingenwerk in het AZC te  Middelburg.
Haar ervaringen met een familie die in het centrum verbleef, heeft zij gebruikt voor het vervaardigen van een documentaire met de naam “Tussentijd”. Zij bespreekt het proces van contact, de wederwaardigheden van een familie en het omzetten van verhalen naar film.
Aanvang 10 uur, de toegang is vrij.

Een kerk om te huilen….

Het Gouden Kalf, thema in kerkdienst 17 maart

Op donderdag 14 maart om 19.30 u is ds. Gert Jan Smit uit Middelburg de inleider op de maandelijkse gespreksavond. Ditmaal is het thema: ‘Een kerk om te huilen’.
Gert Jan Smit wil laten zien hoe de kerk steeds weer verzaakt en dezelfde vergissingen maakt, waarbij het instituut hoger gesteld wordt dan het Bijbels visioen. De kerk loopt eerder achter de feiten aan dan perspectief op de toekomst te zoeken. Gelukkig zijn dan ook steeds weer non-conformisten, die hun stem laten horen  zodat de Bijbelverhalen blijven klinken.
De avond in de gemeentekamer van Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg begint om 19.30 u. Iedereen, die over dit onderwerp mee wil denken en praten is van harte welkom.
Kerkdienst
Het thema van de gespreksavond komt ook terug in de kerkdienst van zondag 17 maart in de Doopsgezinde kerk met ds. Gert Jan Smit als voorganger. Hij zal spreken over Petrus, de eerste Paus, die Jezus liet vallen en over het Gouden Kalf, het verhaal uit het Oude Testament. De dienst begint om 10 uur.

Zondag 3 maart: ds.Dick Wursten met Bach en Händel

De bekende theoloog en publicist dr.Dick Wursten uit Antwerpen spreekt zondagmorgen 3 maart in de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg. Het thema van zijn overdenking is “Ik zie, ik zie wat jij niet ziet” Tijdens de dienst klinken delen uit sonates van Bach en Händel gespeeld door Ensemble Tredici. Organist is Bert Geleijnse.
Dick Wursten studeerde theologie en filosofie in Utrecht en Amsterdam en was jarenlang predikant te Antwerpen. Hij is vooral actief op het grensvlak van kerk en cultuur, waarbij de ontwikkeling van religieuze muziek ten tijde van Renaissance en Reformatie zijn speciale belangstelling heeft. Wursten benadrukt de zelfstandige liturgische functie van muziek als weg naar verdieping en concentratie en ruimt daarvoor in de diensten, waarin hij voorgaat, veel plaats in. Ensemble Tredici bestaat uit Jetty Janssen, orgel en piano, Jeongsun Goo, viool en Carin Brouwer, cello. De dienst begint om 10 uur. Voor de orde van dienst klik hier

Thema-avond over leven en denken van Henri Nouwen

Op donderdag 17 januari organiseert de Doopsgezinde Gemeente Walcheren weer een thema-avond in de kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg. Laurent Nouwen, broer van de in 1996 overleden Henri Nouwen, zal een inleiding houden over leven en gedachtegoed van deze bevlogen priester , hoogleraar en schrijver, die twintig jaar na zijn dood nog steeds veel mensen inspireert. 

Radicaal
Henri Nouwen wordt in 1932 te Nijkerk geboren. Na zijn priesteropleiding aan het grootseminarie wordt Nouwen in 1957 tot priester gewijd.

Vervolgens studeert hij in 1964 cum laude af in de psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waarna hij zich in Amerika verder bekwaamt in de psychologie van het pastoraat. In dat vak is hij ook een aantal jaren professor in Amerika. Vanaf 1968 werkt en studeert Nouwen in Nederland, maar in 1971 keert hij terug naar Amerika om daar hoogleraar pastorale psychologie te worden aan de Yale University. Vanuit zijn betrokkenheid bij het leed van andere mensen woont hij een tijdlang onder de allerarmsten in de sloppenwijken van Lima, de hoofdstad van Peru. Op het hoogtepunt van zijn wetenschappelijke carrière breekt hij in 1986 radicaal met roem en aanzien en gaat als pastor werken in een leefgemeenschap voor geestelijk gehandicapten in Canada. Daar neemt hij ook de zorg op zich voor Adam, een meervoudig gehandicapte jonge man. In 1996 overlijdt hij onverwacht.

Enorme impact
Henri Nouwen werd naast professor in de religie en psychologie ook wereldwijd bekend als schrijver. Hij schreef meer dan veertig christelijke boeken die over de hele wereld werden gelezen. Ze werden in alle grote wereldtalen vertaald. Zijn broer Laurent zegt dat hij na de dood van Henri beseft heeft welke enorme impact diens leven en boeken hebben gehad: 
“Henri wist een diepe snaar te raken bij zijn lezerspubliek. Hij toonde zijn kwetsbare kant in zijn boeken; daarin zat zijn kracht vermoed ik. Lezers vonden herkenning. Hij was er diep van doordrongen dat ieder mens breekbaar is, eenzaamheid kent en liefde nodig heeft. Onverschilligheid kende hij niet, over niets in het leven. Hij was een gevoelig mens. Altijd bleef hij met grote nieuwsgierigheid en verbazing naar deze wereld kijken” 

Vrachtwagenchauffeur
Voor Laurent betekende de dood van zijn broer eveneens een omwenteling in zijn leven. Hij stopte als advocaat en werd vrachtwagenchauffeur om hulpgoederen naar de Oekraïne te brengen. Ook richtte hij de Henri Nouwen Stichting op met als doel bekendheid te geven aan het gedachtegoed van Henri Nouwen en om maatschappelijke initiatieven in de lijn van diens spiritualiteit te ondersteunen.

Laurent Nouwen zal dan ook op de thema-avond het accent leggen op de actuele betekenis van deze spiritualiteit 

De avond in de gemeentekamer van Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg begint om 19.30 uur. Iedere belangstellende is van harte welkom. Een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt zeer op prijs gesteld.