Doopsgezind…

Met 118 andere gemeenten in Nederland vormen wij de Doopsgezinde Broederschap. Wij proberen te leven en te handelen vanuit twee uitgangspunten:

  • Vrijheid van geloofsbeleving, met respect en ruimte voor andersdenkenden. Wij werken dan ook graag samen met andere geloofsgemeenschappen en organisaties.
  • Een geloof, niet alleen van woorden, maar vooral van daden. Wij werken met name voor en aan de vrede en gerechtigheid als een bijbelse opdracht. Doopsgezinden hebben al een lange traditie van geweldloosheid.Met deze uitgangspunten hangen twee andere kenmerken van Doopsgezind- zijn samen:
  • We spreken, wanneer wij lid worden, onze zelf opgestelde geloofsbelijdenis uit.
  • We kennen geen kinderdoop, maar wel de volwassendoop, volgend op het uitspreken van de belijdenis.

Bovenstaande wordt samengevat in de oude Doperse spreuk, te lezen op het fraaie Delftsblauwe bord  in de kerk:

Leden en vrienden
Doopsgezinden willen met elkaar een christelijke gemeenschap vormen, waarin iedereen aan elkaar gelijkgesteld is en geen hierarchie of voorgeschreven leer aan de leden worden opgelegd. Dat komt tot uitdrukking in de organisatie van de gemeente. De predikant staat als lid van de gemeente tussen de gemeenteleden in. Weliswaar leidt zij als ‘leraar’ de kerkdienst, maar zij doet dat waar mogelijk samen met de leden.
In de gemeente berust het hoogste gezag bij de leden. Minimaal twee maal per jaar komen zij in Algemene Ledenvergadering bijeen om besluiten te nemen. Indien dat noodzakelijk is wordt een extra Ledenvergadering belegd.
De gemeente kent ook vrienden. Zij kunnen op dezelfde wijze als de leden deel nemen aan de kerkdiensten en andere activiteiten en dat doen zij volop.