Privacy

PRIVACYVERKLARING DOOPSGEZINDE GEMEENTE WALCHEREN

In deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

De Doopsgezinde Gemeente Walcheren gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt toen u lid, vriend of belangstellende/sympathisant van de Gemeente werd.

De Gemeente gebruikt en en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– mededelingen en informaties over alle activiteiten van de Gemeente,inclusief zondagsdiensten,werkgroepen, excursies, culturele bijeenkomsten.

– informaties aan leden, vrienden, belangstellenden/sympathisanten van de eigen Gemeente over lief en leed.

– informaties aan derden voor de verzending van Over & Weer

– informaties aan de Algemene Doperse Sociëteit onder andere voor verzending van het landelijke blad Doopsgezind .nl.

De persoonsgegevens worden bewaard op beveiligde informatiesystemen van de Doopsgezinde Gemeente Walcheren of ADS. De Doopsgezinde Gemeente Walcheren neemt adequate maatregelen om te zorgen dat deze beveiliging op orde is en hanteert actueel de gedragscodes voor de behandeling van persoonsgegevens.

Leden, vrienden, belangstellenden/sympathisanten en derden hebben er recht op dat hun gegevens niet leiden tot ongewenste publiciteit, dat die gegevens niet publiek bekend worden of kunnen worden zonder hun toestemming.


Leden, vrienden, belangstellenden/sympathisanten en derden hebben het recht op inzage , correctie of verwijdering van persoonsgegevens. Zij kunnen daartoe een mail sturen naar kerkenraad@dgwalcheren.nl. Aan het verzoek wordt zo snel mogelijk gevolg gegeven.

Als u op onze site een contactformulier invult, worden deze gegevens opgeslagen en opgestuurd naar de predikant van de Gemeente of de secretaris van de kerkenraad van de Gemeente. Met de ingevulde contact gegevens kunnen we op uw bericht reageren.

Voor vragen en opmerkingen over ons gebruik van persoonsgegevens kunt u mailen naar kerkenraad@dgwalcheren.nl.

Dit Privacybeleid is opgesteld in januari 2019 en gepubliceerd op onze website www.dgwalcheren.nl. Eventuele wijzigingen worden ook via deze website bekend gemaakt en zijn daar te allen tijde te raadplegen.

Vastgesteld door de Kerkeraad,

Middelburg, 3 januari 2019